OBECNÉ INFORMACE
ESG REPORTING

Globální iniciativa pro podávání zpráv (GRI)

je nezávislá mezinárodní organizace, která pomáhá podnikům a dalším organizacím převzít odpovědnost za jejich dopady tím, že poskytuje celosvětově nejpoužívanější standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti – standardy GRI.
více

Rada pro udržitelné účetní standardy (SASB)

– standardy pro vykazování, kterými se řídí zveřejňování finančně závažných informací o udržitelnosti ze strany společností jejich investorům. Standardy jsou k dispozici pro 77 průmyslových odvětví a určují podskupinu environmentálních, sociálních a správních otázek (ESG), které jsou nejvíce relevantní pro finanční výkonnost v každém odvětví.
více

Mapa závažnosti SASB

vizuálně ukazuje, jak se 26 obecných problémů udržitelnosti projevuje v 77 odvětvích.
více

Společné ukazatele pro zainteresovaný kapitalismus

tvoří soubor 21 základních a 34 rozšířených ukazatelů, který vypracovala Mezinárodní podnikatelská rada Světového ekonomického fóra ve spolupráci se společnostmi Deloitte, EY, KPMG a PwC.
více

Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD)

je iniciativa Rady pro finanční stabilitu (FSB), která byla vytvořena s cílem vypracovat doporučení ohledně typů informací, které by měly společnosti zveřejňovat, aby pomohly investorům, věřitelům a pojišťovnám vhodně posoudit a ocenit specifický soubor rizik – rizika související se změnou klimatu.
více

Projekt zveřejňování informací o klimatu (CDP)

je globální systém zveřejňování informací pro investory, společnosti, města, státy a regiony, který jim umožňuje řídit jejich dopady na životní prostředí. Světová ekonomika vzhlíží k CDP jako ke zlatému standardu environmentálního výkaznictví s nejbohatším a nejkomplexnějším souborem dat o činnosti podniků a měst.
více

UDRŽITELNÉ FINANCOVÁNÍ

Zásady zelených dluhopisů ICMA

Zásady zelených úvěrů CMA

Zásady ICMA pro dluhopisy vázané na udržitelnost

POLITIKA & REGULACE

klasifikační systém, který stanoví seznam ekologicky udržitelných hospodářských činností. Taxonomie EU poskytuje společnostem, investorům a tvůrcům politik EU vhodné definice, které hospodářské činnosti lze považovat za environmentálně udržitelné. Cílem je chránit soukromé investory před greenwashingem, zmírnit roztříštěnost trhu a pomoci přesunout investice tam, kde jsou nejvíce potřeba.

https://ec.europa.eu

Evropský bankovní dohled hodnotí, jak dobře jsou banky schopny vyrovnat se s finančními a hospodářskými otřesy. Výsledky zátěžových testů pomáhají dohlížejícím identifikovat zranitelná místa bank a řešit je včas v rámci dialogu orgánů dohledu s bankami.

www.bankingsupervision.europa.eu

je studie, kterou každoročně vydává Světové ekonomické fórum. Zpráva popisuje změny, ke kterým dochází v globálním rizikovém prostředí v jednotlivých letech. Zpráva také zkoumá vzájemnou provázanost rizik a zamýšlí se nad tím, jak by mohly být strukturovány strategie pro zmírnění globálních rizik. Mnohá z rizik spadají do agendy ESG.

www.weforum.org

PODCASTY
Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru