Jak na plasty a jiné odpady? Nová odpadová legislativa a best practice lídrů českého trhu

V tomto týdnu jsme se sešli s našimi členy u diskuzního stolu, abychom probrali palčivé téma odpadů, a to především těch plastových. Pozvali jsme i odborníka na novou odpadovou legislativu, Jana Maršáka, ředitele odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí, aby nám představil hlavní změny, další plány na regulaci v této oblasti a odpověděl na dotazy. Poté jsme vyslechli, jak k této problematice přistupují lídři českého trhu. Best practice sdílela Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace v McDonald’s. A za společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko představili své aktivity Patricie Šedivá, manažerka vnějších vztahů a externí komunikace a Jan Václav Kašpar, manažer CSR a komunit.

Jan Maršák nám nastínil problematiku odpadů ze státního hlediska a zástupci z Coca-Cola HBC a McDonald’s zase uvedli, jak se o udržitelnější budoucnost může zasazovat privátní sektor. O svých odpadových strategiích a projektech promluvili i ostatní účastníci diskuze (zástupci společností České dráhy, Tesco, Wellen a další). Přečtěte si naše shrnutí z akce a inspirujte se k rozvoji a zavedení vlastních procesů a projektů.

Odpadová legislativa

Odpadové hospodářství je pro Ministerstvo životního prostředí dlouhodobou prioritou. Po dlouhém projednávání se podařilo přijmout v České republice nový zákon o odpadech, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a podstatnou novelu zákona o obalech, které podpoří žádoucí změny v odpadovém hospodářství České republiky. Všechny nové předpisy jsou účinné od ledna 2021.

Problémem nakládání s komunálními odpady v České republice je, že téměř polovina produkce komunálních odpadů v ČR směřuje na skládky, neboť byl tento způsob zpracování odpadu doposud levný. Do budoucna je však tento způsob neudržitelný a do deseti let chce Ministerstvo životního prostředí skládkování odpadů významně utlumit. Odpady by měly být primárně zrecyklovány nebo energeticky využívány, jen velmi úzký podíl by měl směřovat na skládky.

Odpad, a to především ten plastový, je důležité téma  i pro Evropskou unii. V roce 2019 byla proto přijata směrnice o omezení dopadů vybraných plastových výrobků na životní prostředí (směrnice o jednorázových plastech). Zákon, který převádí směrnici do českého právního řádu, byl připraven Ministerstvem životního prostředí v roce 2020 a na počátku roku 2021 byl předložen do Poslanecké sněmovny. Zákon stanovuje zavedení celé řady povinností ve vztahu k vymezeným plastovým výrobkům. Pro určité skupiny výrobků se stanovuje jejich úplný zákaz uvádění do oběhu. Předpokládá se, že se díky němu zredukuje počet plastových odpadků a začne se s nimi nakládat udržitelněji. Důležitou částí zákona je i povinná osvěta výrobců ve vztahu ke spotřebitelům.

Cirkulární Česko 2040 

Do budoucna je pro Českou republiku i Evropskou unii prioritou cirkulární ekonomika. Ministerstvo životního prostředí připravuje Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 („Cirkulární Česko 2040”). Strategický rámec bude vymezovat prioritní oblasti, ve kterých by mělo být dosaženo pokroku. Celkem se prozatím uvažuje o deseti prioritních oblastech. Strategie spočívá především ve zlepšení nakládání s odpady, zvyšování efektivity využití druhotných surovin a omezování spotřeby primárních surovin při vysoké ochraně životního prostředí, ale i vzniku udržitelných pracovních míst. Zatím u nás žádný komplexní strategický dokument k cirkulární ekonomice neexistuje, to by se ale již brzy mělo změnit.

Jaký je plán Česka v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2021? 

  • Nová legislativa odpadů a obalů – prováděcí předpisy
  • Nová legislativa pro jednorázové plasty – zákon a prováděcí předpisy
  • Schválení Strategického rámce oběhového hospodářství – Cirkulární Česko 2040
  • Aktualizace Plánu odpadového hospodářství
  • Nový operační program Životní prostředí 2021-2027
  • Plán obnovy
  • Nový zdroj rozpočtu EU z nerecyklovaných plastových obalů – poprvé za rok 2021
  • Příprava předsednictví ČR v Radě v roce 2022

Ani Evropská Unie nezůstává pozadu. V nadcházejících letech se zaměří na různé dílčí oblasti odpadového hospodářství. Předmětem zájmu budou i nadále obaly:

Udržitelnost v McDonald’s

Když v roce 1992 vstoupila společnost McDonald’s na český trh, veškeré obaly se vyráběly z plastu, k třídění se posílaly pouze dodavatelské obaly, zákaznické odpady se dále nezpracovávaly. Od roku 2000 ale McDonald’s v ČR třídí ve všech svých restauracích odpad po svých zákaznících. V každé restauraci totiž vznikly tzv. separační místnosti. Tehdy šlo o iniciativu českého trhu, nikoliv o globální závazek. Ve vztahu ke globálnímu závazku ke třídění odpadu ve všech restauracích McDonald’s po celém světě se vztahuje až rok 2018, kdy byl tento závazek spolu s dalšími vyhlášen.

A následně, v roce 2009, se v celé Evropě začalo používat zelené logo McDonald’s. Nové logo vyjadřovalo úctu k přírodě. Změnily se materiály užité pro stavbu restaurací nebo třeba požadavky na použité materiály a jejich původ.

Od té doby na udržitelnosti společnost dál pracovala a do dnes má udržitelnost přímo propojenou s procesy a postupy v provozovnách. Ve všech restauracích se například používají úspornější fritézy a chladící zařízení, použitý olej společnost dál prodává, restaurace osvětlují LED diody. V interiéru se využívají recyklovatelné materiály.

Konkrétně obaly prošly v restauracích asi největší změnou. V současné době je 90 % obalů z papíru. Vznikají ze dřeva, které je udržitelně těženo nebo jsou obaly s vysokým podílem recyklovaného papíru. Před dvěma měsíci také McDonald’s vyměnil plastové příbory za dřevěné, vyrobené ze dřeva s certifikací FSC a PEFC.

Veškerý olej z fritéz a bioodpad z restaurací je odevzdáván k dalšímu zpracování. McDonald’s si také pečlivě vybírá své dodavatele. Podporuje dodavatelské řetězce, které se nepodílí na odlesňování a snaží se získávat hovězí maso od lokálních dodavatelů, kteří se účastní programu udržitelnosti v souladu s principy Globálního kulatého stolu udržitelného hovězího masa (GRSB). Podobný závazek platí i pro další suroviny, které organizace používá (palmový olej, kuřecí maso nebo káva a papír používány v obalech).

Budoucnost McDonald’s

Do roku 2030 chce společnost snížit emise skleníkových plynů souvisejících s provozem svých restaurací a kanceláří o 36 % (počítáno oproti roku 2015). Na podobném závazku pracuje organizace i se svými dodavateli. V nadcházejících letech by mělo dojít k snížení produkce emisí spojené s produkcí, zpracováním a přepravou surovin o 31 % (počítáno na tunu potravin a obalových materiálů). Během tohoto měsíce McDonald’s také představí zcela nový projekt Our Planet, který bude utvářet strategii směřující k vyšší udržitelnosti na příštích několik let.

McDonald’s bude své projekty i více komunikovat. Začne ukazovat zákazníkům, jak probíhá třídění odpadu, jak vypadá cesta oleje z friťáku až ke zpracování. Společnost chce zkrátka ukázat, jak své závazky v praxi naplňuje.

Jak zachází s odpady Coca-Cola HBC

Společnost Coca-Cola HBC se odpadům a materiálům, z kterých vytváří své výrobky a jejich obaly, věnuje již dlouhou dobu. K nejnovějším projektům patří například celosvětový závazek mít do roku 2025 plně recyklovatelné lahve, což v České republice i na Slovensku již splnila. Dalším cílem do roku 2025 je také využití minimálně 50 % RPETu, tedy recyklovatelného polyethylen tereftalátu (PET), ve všech svých lahvích napříč celým portfoliem. V rámci dalších inovací obalových materiálů dochází k odlehčení lahví, a díky tomu jen v Česku a Slovensku ušetří 650 tun odpadu ročně.

Coca-Cola HBC se snaží řešit i život lahve poté, co spotřebitel nápoj vypije. Intenzivně podporuje posílení systému sběru odpadu a aktivně se zapojila do přípravy  zálohového systému na Slovensku. Zároveň Coca-Cola HBC podporuje projekty, které se věnují třídění odpadu a jeho úklidu. Patří mezi ně například známá iniciativa Ukliďme Česko, Čistá řeka Jizera nebo Trashtag Challenge na Slovensku.

Tím to ale nekončí. Společnost celosvětově v rámci systému Coca-Cola neustále hledá další možné inovace v obalech. Zavádí balení keel klip – kartonové držáky, které nahradí klasické balící fólie, v nedávné době přišla s pilotem nové lahve nápoje AdeZ vyrobené z papíru a posiluje podíl recyklátu v lahvích na všech trzích. Česká přírodní voda Natura má dokonce už lahev vyrobenou 100% z rPETu. Stala se tak pouze jednou z pěti vodních značek skupiny Coca-Cola HBC, které toto privilegium mají. Z toho je vidět, že i Česká republika má v best practice udržitelnosti svá prvenství.

Zajímají vás novinky z oblasti udržitelnosti? Sleduje náš Facebook nebo LinkedIn, kam pravidelně přidáváme nejnovější zprávy a projekty ze světa CSR! 

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru